Mercancias Perigosas

Formación Básica Inicial

A condución de vehículos que transporten materias perigosas, cando así o requiran os correspondentes marxinais do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas (ADR) ou da Regulamentación española reguladora do Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (TPC), queda sometida á obtención dunha autorización especial.

Requisitos:

-  Estar en posesión, cunha antigüidade mínima dun ano, do permiso de condución da clase B, polo menos.
-  Realizar con aproveitamento un curso de formación como condutor para o transporte de mercadorías perigosas nun centro de formación autorizado pola Dirección Xeral de Tráfico.
-  Ser declarado apto nas correspondente probas de aptitude .
-  Ser declarado apto nas correspondente probas de aptitude .
-  Non estar privado por resolución xudicial do dereito a conducir vehículos a motor, nin acharse sometido a suspensión ou intervención do que se posúa.
-  Reunir as aptitudes psicofísicas requiridas para obter o permiso de clase C1.
-  Ter a residencia normal en España   

Formacion Especilizada Cisternas

A condución de vehículos que transporten materias perigosas en Cisternas, cando así o requiran os correspondentes marxinais do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas (ADR) ou da Regulamentación española reguladora do Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (TPC), queda sometida á obtención dunha autorización especial.

Requisitos:

-  Estar en posesión da formación Basica Inicial  
-  Realizar con aproveitamento un curso de formación como condutor para o transporte de mercadorías perigosas nun centro de formación autorizado pola Dirección Xeral de Tráfico.

Formacion Especializada Explosivos

A condución de vehículos que transporten materias perigosas Explosivas, cando así o requiran os correspondentes marxinais do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas (ADR) ou da Regulamentación española reguladora do Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (TPC), queda sometida á obtención dunha autorización especial.

Requisitos:

-  Estar en posesión da formación Basica Inicial  
-  Realizar con aproveitamento un curso de formación como condutor para o transporte de mercadorías perigosas nun centro de formación autorizado pola Dirección Xeral de Tráfico.

Formación Especializada Radioactivos

A condución de vehículos que transporten materias perigosas Radioactivas, cando así o requiran os correspondentes marxinais do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas (ADR) ou da Regulamentación española reguladora do Transporte de Mercadorías Perigosas por Estrada (TPC), queda sometida á obtención dunha autorización especial.

Requisitos:

-  Estar en posesión da formación Basica Inicial  
-  Realizar con aproveitamento un curso de formación como condutor para o transporte de mercadorías perigosas nun centro de formación autorizado pola Dirección Xeral de Tráfico.