Outros Cursos

Tacógrafo Dixital

FSE ( Ocupados ) - 2005

1ª UNIDADE DE COMPETENCIA ( 10 HORAS )


Coñecer o novo tacografo dixital e o seu uso por parte do conductor profesional


    - Introducción, funcionamento, utilidade ( 2 horas ).
    - Distintos tipos de tarxetas, ( 2 horas ).
    - Regulamento ( 2 horas ).
    - Envio e recollida de datos, ( 4 horas ).

2ª UNIDADE DE COMPETENCIA ( 10 HORAS )

Practicar co tacografo dixital, introduccion da tarxeta de conductor, e a  impresión de datos do conductor
       


    -Introducción da tarxeta de conductor, posta en funcionamento ( 2 horas ).
   - Manexo do menú , indicación dos distintos tempos de traballo( 2 horas ).
   - Recoñecemento dos distintos símbolos do sistema, corección das anomalias ( 4 horas ).
   - Impresión dos datos do conductor. ( 2 horas )

Novas Tecnoloxias na Conduccion Vehiculos Pesados

FSE ( Ocupados ) - 2005

1ª .: UNIDADE DE COMPETENCIA ( 20 HORAS )

Coñecer os novos sistemas de axuda a conducción, incorporados en vehiculos pesados de nova xeración.


    - Cambio Telligent, Cambio Manual ComfortShift (5 horas).
    - Nova xeración de frenos motor , Retarder, Intarder, Pritarder (5 horas).
    - Controladores Automoaticos de motriciade ASR (5 horas).
    - Contidos relacionados coa profesionalidade, (5 horas).

2ª.: UNIDADE DE COMPETENCIA ( 40 HORAS ).

Practicar con vehiculos  pesados de nova xeracion, de maneira racional optimizando ó maximo as suas prestacións


       
    -Optimización da forza do motor, aproveitamento do par motor, relación de velociade adaptada as demais circunstancias, (10 horas).
   - Conducción racional, aforro de combustible (10 horas).
   - Comportamento da carga o circular, correcto uso dos frenos nos descensos, (10 horas).
   - Interacción do conductor ( conducción mecánica ), da conducción automática ( sistemas inteleixentes ) en beneficio da conducción. (10 horas)

Aplicacions Telematicas no Transporte

FSE ( Ocupados ) - 2005

1ª.: UNIDADE DE COMPETENCIA ( 20 HORAS )


Coñecer os novos sistemas da comunicación  o seu funcionamento, e a sua interacción no sector do transporte.


    - G.P.S introducción, funcionamento, utilidade ( 5 horas ).
    - Sistemas de Localización e Navegación ( 5 horas ).
    - Software de Xestión de Flotas ( 5 horas ).
    - Envio e recollida de datos, ( 5 horas ).

2ª .: UNIDADE DE COMPETENCIA ( 40 HORAS ).


Practicar con vehiculos  equipados  de sistemas telematicos o funcionamento dos mesmos.


    -Localización, introducción de destino, envio de mensaxes( 10 horas ).
   - Organizar distintas rutas ( 10 horas ).
   - Enviar distintos traballos os vehículos e viceversa, ( 10 horas ).
   - Descargar informes do vehículos, conductores, viaxes e consumos. ( 10 horas )

Acompañanate de Transporte Escolar

FSE ( Desempregados ) - 2007

    Duración:  215 Horas.

MODULOS:
.Introducción á Eduación / Seguridade Viaria:
Adquerir Mediante a Teoría e Práctica os coñecementos necesarios sobre a educación viaria adecuados a planificación e desenrolo dos cometidos a desempeñar.
.Lexislación sobre transportes escolares:
Coñecer a normativa aplicable os transportes escolares e de menores.


.Seguridade nos transportes escolares:
Coñecer os diferentes sistemas de seguridade nos transportes escolares e tranpsortes colectivos, a sus finalidade e adecuado uso
.Distintos sistemas de seguridade infantil:
Coñecer os diferentes sistemas de seguridade infantil nos transportes de escolares, sua finalidade e o adecuado uso dos mesmos.
.Primeiros auxilios no transporte de escolares:
Coñecer as adecuadas técnicas de primeiros auxilios en accidentes de tráfico
.Psicoloxía infantil, no comportamento colectivo:
Coñecer os diferentes comportamentos infantís de forma grupal, e as adecuadas técnicas que se deben de aplicar.
.Formación e orientación laboral:
Adquirir os coñecementos necesarios para acceder o mercado laboral
.Igualdade de oportunidades:
Practicar o exercicio da igualdade entre os distintos sexos

Repoñedor de Hipermercado

FSE ( Desempregados ) - 2008


MODULOS:


.INTRODUCCION AS ACTIVIDADES LOXISTICAS: 5 HORAS

 Necesidades empresariais frente ó proceso loxístico-Definición de concepto de loxística - Esquematización das actividades loxísticas - Programación das actividades loxísticas - A calidade no proceso loxístico

.LOXISTICA DE APROVISIONAMENTO: 15 HORAS

 A función do axente de compras - Evaluación de proveedores - Selección de proveedores - Solicitude de ofertas e cotizacións - Subcontratación de actividades de aprovisionamento

.LOXISTICA DE DISTRIBUCIÓN: 45 HORAS

 Introducción a loxística de distrbución - Funcións da operativa da xestión  de almacens - Deseño e configuración física dos almacéns - Equipamento de almacéns - Sistemas de almacenamento e distribución do espacio - Actividades, tareas e funcións do operario do almacén

.XESTION DOS TRAFICOS DE MERCADORIAS: 50 HORAS

 A entrada de mercadorias - Clasificación e identificación dos produtos - Preparación de pedidos - A Manipulación e servizos de valor engadido - Equipos de manipulación e de transporte interno - Novas tecnoloxías de aplicación en almacéns - Xestión de inventarios e control de sotcks - Sistemas de códigos de barras - Dispositivos de lectura e recollida de datos

.ATENCION O CLIENTE: 25 HORAS

 Realizar casos practicos de obstáculos na comunicación - Efectuar exercizos de comunicación verbal e non verbal - Realicar simulacións de escoita activa a clientes en diferentes situacións - Simular peticións de información de usuarios con características diferentes, e aplicar as formas maís correctas de trato en función do perfil persoal observado - Elementos da comunicación - Obstáculos da comunicación - Fases dun correcto servizo ó cliente - Puntos crave dos servizos ao cliente - O condutor no marco do servizo: Caractríticas persoais - Motivacións persoais