Xestor de Transporte

Certificado de Capacitación Profesional

Para poder desempañar a activade empresarial de Transporte, tanto de Mercancias ou Viaxeiros, é preciso dispor de dita titulación.

No ano 2012 cambia a denominación da titulación, pasando a denominarse Xestor de Transporte, nas modalidade Mercancias e Viaxeiros.


¿ En que Consiste ?

Os aspirantes á obtención do certificado de Capacitación Profesional deberán superar un examen que constará de dúas probas:

 

 

1.Exercicio tipo test que constará de 100 preguntas, cada unha das cales terá 4 respostas alternativas.


 2.Exercicio consistente na contestación de 6 suspostos prácticos, podendo requerir para tal fin de cálculos matemáticos.

 

Contido dos Exames

O contido do programa sobre o que versarán as probas, será o establecido no Anexo B da Orde de 28 de Maio de 1999 ( BOE nº 139 de 11 de Xuño ), que regulas as probas.

¿Como se puntua o Exame?

As duas probas puntuan un máximo de 10 puntos, repartidos 6 para os supostos prácticos, e 4 para as preguntas tipo test.


Para ser declarado apto ai que sumar 6 puntos entre os dous exames, ademáis de ter alcanzado unha puntación mínima de 3 puntos nos supostos prácticos e de 2 puntos no tipo test.


No exame tipo Test as preguntas falladas restan puntos, cada duas mal resta unha ben.

¿ Donde e cando se fan as probas ?

As datas saen publicadas no Doga. Como mínimo haberá unha convocatoria anual, si ben pode haber unha segunda.


A primeira convocatoria será dentro dos 6 primeiros meses do ano.


As probas realízanse en Santiago de Compostela, en dia non laboral, dando un tempo de 4 horas para a realización das duas probas.